Waarom deze website?

 

Ouderen zijn één van de belangrijkste risicogroepen wat betreft zelfdoding in Vlaanderen. Toch wordt aan deze doelgroep veel minder aandacht besteed dan aan andere risicogroepen. Enkele belangrijke risicofactoren voor suïcide bij ouderen zijn verlieservaringen (bv. Verlies van een vertrouwde woonomgeving of partner) (Harwoord et al., 2006), depressie (Barnow et al., 2004) en aanpassingsstoornissen (verandering in autonomie, sociale status, …) (Hawton and Harris, 2006).

Vanuit de Oost-Vlaamse locoregionale samenwerking geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie Oost-Vlaanderen, werd besloten om de komende jaren op deze risicogroep in te zetten. Via dit project willen we woonzorgcentra sensibiliseren en motiveren om in te zetten op een betere levenskwaliteit bij hun bewoners. Gaande van het installeren van een aantal nieuwe initiatieven rond zinvolle dagbesteding, tot een omvattend plan van aanpak en beleid in hun organisatie.

Wie zijn wij?

 

Logo Gezond+ vzw, Logo Dender vzw, Logo-Waasland vzw

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau.

Meer informatie: www.vlaamselogos.be 

 

Suïcidepreventie van de Vlaamse Centra Voor Geestelijke Gezondheidszorg

De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG’s verspreid over Vlaanderen en richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. Het inhoudelijk ondersteunen en bijscholen van hulpverleners en het coachen van beleidsontwikkeling binnen organisaties zijn kenmerkend voor de werking.

 

Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie II

De activiteiten van de CGG-SP en Vlaamse Logo’s maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Dit actieplan heeft tot doel het aantal zelfdoding in Vlaanderen te verminderen met 20% in vergelijking met het jaar 2000 en bestaat uit 5 strategieën:

  1. Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot het individu en de maatschappij.

  2. Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp.

  3. Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs.

  4. Strategieën voor specifieke risicogroepen, waaronder ouderen.

  5. De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide.